ചക്കുളത്തുകാവിലമ്മയുടെ ഇഷ്ട വഴിപാടായ കലശാഭിഷേകം ഡിസംബർ 27നു രാവിലെ 10മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു.കലശാഭിഷേകം ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു…