Multiday Pooja Booking
Vazhipad Rate
Ganapathy Homam Rs.100/-
Ashttadravya Ganapathy Homam Rs.500/-
Karuka Homam Rs.150/-
Kadumpayasam Rs.100/-